واحد مدیریت

در حال بارگذاری ...

جناب آقای امیر ثقفی

سمت: مدیر عامل

شماره تلفن :4151 151 0913

واحد بازرگانی

در حال بارگذاری ...

جناب آقای علی زارع

سمت:

شماره تلفن :8349 452 0913

در حال بارگذاری ...

جناب آقای سید خلیل جلایی

سمت:

شماره تلفن :7175 352 0913

واحدحسابداری

در حال بارگذاری ...

جناب آقای حسن ابویی

سمت:

شماره تلفن :8347 452 0913

در حال بارگذاری ...

جناب آقای محمد حسین نوری

سمت:

شماره تلفن :9965 452 0913