اعضاء هیات مدیره

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: محمدحسین رشمی حاجی آبادی

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد:رئیس هیئت مدیره

سمت در استان: مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد

 

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: سید محمدحسین حسینی پور اردکانی

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد: نایب رئیس

سمت در استان:  مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردکان

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فلاح

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد: عضو هیئت مدیره 

سمت در استان: مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان تفت

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: سید مصطفی حیدری

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد:عضو هیئت مدیره

سمت در استان:مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان مهریز 

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی:علی اکبر رضایی مهر آبادی

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد:عضو هیئت مدیره

سمت در استان:مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان ابرکوه

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: رسول جباری 

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد:بازرس 

سمت در استان: مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان خاتم

در حال بارگذاری ...

نام و نام خانوادگی: عباسعلی رنجبر

سمت در اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد: بازرس 

سمت در استان: مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بافق