شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=١٣٩٥) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۳۸۰.۱ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١١.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦٨.٦ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم  از مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری های صنعتی (بر مبنای 100=١٣٩٥) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با 380.1  بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١١.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦٨.٦ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٤ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ١١,١ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٢٦.٨)، ١٥.٦ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم ” گوساله نر زیر چهار ماه” (٤,٦ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “گاو حذفی شیری”  (٢٧,٣ درصد ) می‌­باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٦٨,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٤٨.١)، 20.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ٦٨.٦ درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم”گوساله نر زیر چهار ماه” (20.2 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “کود” (٩٥.٥ درصد) می­‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٣٢,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(١٦.٢)، ١٦.٢ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” گوساله نرزیرچهارماه” (٣.٧- درصد ) کاهش و بیشترین آن مربوط به “کود” (٧٢.٣ درصد) افزایش می­‌باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٩ نشان می­دهد که عدد شاخص در تمامی استان ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ٣٥,٦ درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان بوشهر با ٥ درصد می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان خراسان رضوی با 93  درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 20.2 درصد افزایش می‌باشد.

لینک خبر:

https://b2n.ir/j54563